Trivsels- og mobbepolitik på Elise Smiths Skole
 
Om mobning
For at kunne såvel forebygge som handle aktivt på mobning, er det nødvendigt at klargøre, hvad mobning er.
Vi definerer mobning som en situation, hvor et barn eller en gruppe børn systematisk, med negativ handling og/eller den tavse udelukkelse af fællesskabet, forfølger et andet barn.
 
Kendetegn ved mobning
Det kendetegnende ved mobning er:
  1. at forfølgelsen er systematisk
  2. at den negative handling kan foregå på det verbale plan (eks. nedsættende øgenavne, bagtaleri, trusler, hån og latterliggørelse), det fysisk/voldelige plan (eks. spark, slag og spyt) og elektroniske/skriftlige plan (f.eks. breve, SMS-beskeder og mails, der har et indhold af en truende, nedgørende og latterliggørende karakter).
Drilleri kontra mobning
Det kan i nogle situationer være svært at skelne mellem mobning og drilleri. Udgangspunktet ved drilleri er, at alle involverede parter synes, at det er sjovt, og at den, der driller, stopper sin handling, når ”drilleofret” ikke vil være med mere. Et yderligere kendetegn for drilleri er, at situationen forekommer spontant til forskel for mobning.
 
 
Hvad gør vi på ESS for at forebygge mobning:

·         Der afholdes individuelle indmeldelsessamtaler, hvor skolen tydeligt understreger vigtigheden af det forpligtende samarbejde omkring barnets skolegang og trivsel
·         Fokus på Elise Smiths Skoles grundlov:
Debat i klasserne med særlig fokus på trivsel, venskab og fællesskab
·         Der etableres venskabsklasser for at styrke trivslen og fællesskabet mellem eleverne på skolen
·         Løbende debat i klasserne om trivslen, herunder drilleri og mobning
·         Lejrskoler og rejser der styrker fællesskabet i klasserne
·         Skolen har en AKT-lærer, som kan benyttes ved sociale problemer i klassen
·         Mange fællesarrangementer for eleverne:
 
Fælles temadage og uger
Fælles samlinger
Store Legedag
Triatlon
Skolens fødselsdag
Jule-klippe-dag
Julebanko
Juleafslutning i Vor Frue Kirke
Fastelavn
Klassearrangementer m.m.

·         Elevrådet holder fokus på temaet ”Trivsel og mobning”
·         Temaet ”Trivsel og mobning” drøftes på forældrekurser i nye bh. klasser
·         ”Trivsel og mobning” inddrages som særligt fokuspunkt på forældremøde i 4. kl.
·         Der afholdes SSP-møder i skolens overbygning
·         Forældresamtaler, elevsamtaler, forældremøder
·         Nær kontakt mellem skole og hjem
 
Hvad gør vi på ESS, når en formodning om mobning opstår?
·         Alle involverede på skolen (elever, forældre, ansatte) er forpligtet til at reagere, når en formodning om mobning opstår
·         Handleplan:
1.      Kontakt til barnets klasselærer, der efterfølgende undersøger sagen
·         Ved klasselærerens og involverede parters (elever, forældre, ansatte…) mellemkomst løses problemet
2.      Ved brug for yderligere tiltag kontaktes skolelederen
·         Ved skolelederens, klasselærerens og involverede parters (elever, forældre, ansatte…) mellemkomst løses problemet
 
·         Opfølgning:
Ad 1)
Klasselæreren følger efter kort tid op på sagen med henblik på at vurdere, om sagen er løst eller om der skal iværksættes yderligere tiltag
Ad 2)
Skolelederen og klasselæreren følger efter kort tid op på sagen med henblik på at vurdere, om sagen er løst eller om der skal iværksættes yderligere tiltag
 
Konkrete handleplaner tilrettelægges og udføres under hensyntagen til den konkrete og individuelle sag.
 
Relevante links:
www.bornsvilkar.dk
www.redbarnet.dk/danmark_og_gr%C3%B8nland/mobning/fri_for_mobberi.aspx